Ceník půjčovného

24 hodin 599 Kč

 

Výpůjční řád

 

Předmět smlouvy

1. Předmětem nájemní smlouvy je nájem elektrokola (elektrokol), vybaveného (vybavených) zabezpečovacím systémem Datatag.

2. Pronajímatel tímto přenechává nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

3. Za přenechání předmětu nájmu k dočasnému užívání uhradí nájemce, v souladu s ceníkem pronajímatele zveřejněným v půjčovně, pronajímateli před uzavřením této smlouvy jednorázové nájemné dle uvedeného ceníku (dále jen „nájemné“).

4. Při překročení smluvené doby nájmu se nájemce zavazuje doplatit pronajímateli částku odpovídající nájemnému za celkovou dobu, o kterou nájemce překročil dobu nájmu (dále jen „dodatečné nájemné“). Dodatečné nájemné je splatné ihned po předání předmětu nájmu zpět pronajímateli.

5. Před uzavřením této smlouvy a převzetím předmětu nájmu od pronajímatele složí nájemce pronajímateli zálohu za předmět nájmu ve výši 10 000,- Kč (dále jen „záloha“), která mu bude po vrácení nepoškozeného předmětu nájmu pronajímatelem vrácena. V případě, že nájemce vrátí pronajímateli předmět nájmu jakkoliv poškozen oproti stavu, v jakém jej od pronajímatele převzal, je pronajímatel oprávněn odečíst ze zálohy jemu vzniklou škodu; zbytek zálohy vrátí pronajímatel nájemci. Nárok pronajímatele na náhradu škody převyšující zálohu není poskytnutím zálohy dotčen.

6. Elektrokola je možné vypůjčit v prodejnách INTERSPORT:

  • Praha Letňany
  • Praha Butovice
  • Praha Harfa
  • Liberec
  • Olomouc
  • Brno
  • Plzeň
  • Zlín-Malenovice

7. Při převzetí elektrokola je nutné předložit vytištěné potvrzení rezervace a dva doklady totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz aj.).

 

Práva a povinnosti smluvních stran

8. Nájemcem může být pouze osoba zletilá (tj. starší 18ti let či osoba, která platně uzavřela manželství), která je plně svéprávná (tj. plně způsobilá k právním jednáním); nájemce prohlašuje, že splňuje podmínky dle této věty.

9. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užívání předmětu nájmu může způsobit škodu sobě či třetím osobám; jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.

10. Nájemce je povinen ověřit si technický stav předmětu nájmu před podpisem této smlouvy a úhradou nájemného a zálohy a informovat se o ovládání předmětu nájmu.

11. Nájemce prohlašuje, že byl pronajímatelem poučen o povinnosti použití helmy.

12. Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

13. Nájemce přebírá veškerou odpovědnost a nebezpečí vzniku škody za celý předmět nájmu, jak je tento specifikován v této nájemní smlouvě, což nájemce stvrzuje svým podpisem, a to až do doby vrácení předmětu nájmu pronajímateli.

14. Jízda na předmětu nájmu je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemci či nájemcem v důsledku jednání nájemce v souvislosti s touto smlouvou a/nebo používáním předmětu nájmu, zejména za škodu vzniklou:

• na majetku nájemce,
• na zdraví (životě) nájemce po celou dobu nájmu.
• na jiných movitých i nemovitých věcech,
• jiným osobám po celou dobu nájmu dle této smlouvy.

15. Nájemce je oprávněn používat předmět nájmu, jehož převzetí potvrdil svým podpisem, po dobu nájmu. Používání předmětu nájmu osobami, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, je zakázáno. V případě porušení této povinnosti je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, splatnou na výzvu pronajímatele (nárok na náhradu škody pronajímatele není zaplacením smluvní pokuty dotčen).

16. Podmínkou pro uzavření této smlouvy je úhrada nájemného na smluvenou dobu nájmu a složení zálohy. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s ceníkem pronajímatele a akceptuje jej.

17. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v místě jeho převzetí, v dohodnutém termínu, čisté a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dobu nájmu v souladu s účelem, k jemuž je předmět nájmu určen.

18. Pronajímatel může požadovat vrácení předmětu nájmu i před skončením sjednané doby nájmu, jestliže nájemce předmět nájmu neužívá řádně, užívá jej v rozporu s účelem, ke kterému slouží, a/nebo v rozporu s touto smlouvou.

19. Při předčasném vrácení předmětu nájmu nevzniká nájemci nárok na vrácení poměrné části nájemného.

20. Nájemce je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení předmětu nájmu. V případě krádeže nebo ztráty předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu.

21. Při poškození, ztrátě, či odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli. V případě krádeže je nájemce povinen nahlásit tuto skutečnost i Policii ČR.

22. V případě, že dojde nedbalostním jednáním nájemce k poškození předmětu nájmu, nebo jeho jednotlivé části, je nájemce povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením předmětu nájmu nebo jeho jednotlivé části do původního stavu dle ceníku servisních prací.

23. V případě celkového znehodnocení předmětu nájmu nebo jeho samostatně oddělitelné části je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu ve výši celkové hodnoty předmětu nájmu nebo jeho nepoužitelné samostatné části.

24. Pronajímatel má právo započíst zálohu na náhradu jemu vzniklé škody, jakož i na další pohledávky jemu vzniklé vůči nájemci.

25. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou předmětu nájmu do deseti dnů ode dne obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nekryje složená záloha.

26. Nájemce je povinen používat předmět nájmu pouze k účelu, ke kterému je určen, přičemž je povinen dbát, aby nebyl poškozen událostmi, které mohl nájemce předvídat.

27. Předmět nájmu je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru nájemce je nutné toto předem konzultovat s pronajímatelem a získat jeho předchozí písemný souhlas.